Rozwód – obligatoryjne elementy.

Rozwód – obligatoryjne elementy orzekane przez Sąd w wyroku rozwodowym. Rozwód jest to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez Sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń które są […]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot kosztów po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na […]

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (świadczeń niezastępowalnych) – wydanie świadectwa pracy na podstawie wyroku sądowego. Przy sprawach pracowniczych często w wyrokach zasądzane są różnego rodzaju świadczenia  tj. świadczenia pieniężne (wynagrodzenie, ekwiwalent) oraz świadczenia niepieniężne (przywrócenie do pracy, wydanie czy sprostowanie świadectwa pracy).  W takiej sytuacji do egzekucji każdego z tych świadczeń właściwy będzie inny organ egzekucyjny. Egzekucję […]

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład samolotu.

Odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne   Rozporządzenie ma zastosowanie: do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG albo znajdującego się na terytorium Szwajcarii; o pasażerów […]

Odszkodowanie za odwołany i opóźniony lot.

Odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/akty-prawne Odwołanie lotu Pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy: zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży […]